دود آبی رنگ خروجی از لوله اگزوز

اگر دود خروجی لوله اگزوز آبی رنگ شود دو حالت را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
– حالت زودگذر و موقتی: که ناشی از خلاصی بیش از حد گیت سوپاپ است و روغن کم نمی کند ولی اگر موتور پر گاز کار کند دود قطع می شود
-دائمی: در حالت کم گازی و یا پرگازی موتور به طور دائمی دود می کند که روغن سوزی ناشی از رینگ و پیستون و یا متعلقات تنه سیلندرو سرسیلندر است

مهمترین علت خروج این رنگ از لوله اگزوز این است که موتور در حال سوختن روغن است و هنگامی این اتفاق می افتد سوپاپهای دود و هوارینگ های پیستون و یا توربو شارژ کهنه و مستهلک شده و روغن از طریق «اها به محفظه احتراق نشتی دارد.
در خودروهایی که عمر بیشتری دارند این رنگ به خاطر نشتی روغن در مخلوط سوخت و هوا در اگزوز ظاهر می ومی شود.اگر هنگام سربالایی روغن سوزی وجود داشته باشد بمی توانید اشکال را نیز از رینگ های ضعیف شده پیستون باشد.
منشا روغن سوزی کجاست ؟
واشرها و اورینگ های موجود در موتور از ورود روغن به محفظه جلوگیری میکنند اگر روغن زیادی به محفظه احتراق خودرو وارد شود اطراف شمع جرقه را نیز فرا می گیرد و احتراق از دست می رود که در این مرحله شمع هم باید تمیز و یا تعویض گردد.
یکی دیگر از عامل نشتی ها این است که راهنمای سوپاپ ها کامل آب بندی نشده اند و هنگام شتاب گیری میزان دود آبی رنگ بیشتر می شود.

اولین گام برای جلوگیری از بروز صدمات بیشتر، کنترل سطح روغن موتور و سریز آن است و توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به مراجعه به یک مکانیک اقدام نمائید