دود سفید رنگ خروجی از لوله اگزوز

هنگامی که خودرو را روشن می کنید و موتور خودرو سرد است وجود کمی بخار و دود سفیدرنگ دطبیعی است ولی باید در نظر داشته باشد این دود باید پس از گرم شدن موتور از بین برود در غیر اینصورت:
ممکن است بلوک سیلندر و یا سرسیلندر ترک خورده باشد یا واشر سر سیلندر اشکال دارد که باید تعویض شود و یا در ممکن است از طریق ماژول خلا وارد منیفولد ورود هوا شود که بای دنسبت به تعویض آن اقدام نمائید
البته بدیهی است که انجام این امور را به یک تعمیرکار مجرب و متخصص واگذار کنید