ترمز ضد قفل (ABS)

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

بررسی سیستم های ایمنی خودرو

ترمز ضد قفل در دهه ۹۰ میلادی مورد محبوبیت قرار گرفت در گذشته که این سیستم در خودروها به کار گرفته نمی شد راننده ها برای جلوگیری از قفل شدن چرخها در سطوح لغزنده پدال ترمز را به طور مداوم فشار می دادند  که همین امر باعث می شد خودرو به طور کامل در اختیار راننده نباشد 

ترمز ضد قفل ABS باعث فرمان پذیری بیشتر خودرو هنگام سُر خوردن می شود این سیستم با نیروی مضاعف کشش موجود و کاهش قابل توجه مسافت توقف، فشار ترمز در هر چهار چرخ را به صورت مجزا تنظیم می کند

سیستم ایمنی خودور ABS
سیستم ایمنی خودور ABS
ABS