در چه تصادف های ایربک فعال نمی شود؟

امروزه بعضی از خودروهای داخلی و اغلب خودروهای وارداتی  مجهز به کیسه های هوا راننده و سرنشین جلو می باشد.

مواردی وجود دارد که علاوه بر تصادفات خودرو از جلو کیسه هوا فعال نمی شود که شامل موارد زیر می شوند:

۱-تغییر شکل شدیدی که در یک نقطه متمرکز باشد مثل: برخورد با دکل های تلفن

۲-تغییر شکل هایی که کم کم ایجاد می شود مثل: برخورد از پشت به اتوبوس در حال حرکت

۳- در سوانحی که ماشین از قسمت جلو به صورت مورب به مانع برخورد کند

مواردی که ایربک های جلو فعال نمی شود:

۱-  در سوانحی که مانع مورد برخورد تغییر شکل زیادی بدهند مثل: برخورد به پهلوی خودروی دیگر

۲-  در سوانحی که ضربه و تغییر شکل در قسمت های مختلف و بعد از برخوردهای مکرر صورت گیرد مثل : چرخش روی سقف

۳- زمانی که یک خودرو از پشت به خودروی شما برخورد کند.

۴- اگر خودرو دو یا چند به صورت مداوم تصادف کند و در یکی از آنها کیسه هوا فعال شود در تصادف بعدی کیسه هوا دیگر عملکردی ندارد، زیرا کیسه های هوا به این صورت طراحی شده است که بعد از عمل کردن و منبسط شدن خالی شده و منقبض می شود.

06242014_Airbag_Dummy