سیستم ترمز کمکی(brake assistance)

سیستم ایمنی خودرو

سیستم ایمنی خودرو

سیستم ترمز کمکی خودرو( brake assistance)

بیشترین دلیل تصادفات در جاده های شهری وبرون شهری عدم رعایت فاصله مناسب با دیگر خودروهاست
شاید به نظر برسد با توجه به ترافیک شهری و محدودیت سرعت در سطح شهر نیازی به استفاده از این سیستم کاربردی نباشد اما عواملی مانند مشغول بودن با تلفن همراه و یا صحبت با سرنشین ها و … می تواند منجر به ایجاد برخورد و یا ترمز ناگهانی شود
وظیفه اصلی این سیستم ایجاد نیروی مضاعف در زمان ترمز های سریع است استفاد هاز این سیستم در خودروها باعث می شود سرعت عکس العمل راننده در برخورد با مسایل غیر مترقبه افزایش می یابد
هنگامی که فرد در شرایط خاص اقدام به ترمز گیری سریع و پر قدرت می کند ولی در این هنگام صدای سیستم ضد قفل ترمز گاهی باعث می شود که فرد پدال ترمز را زودتر رها کند که این کار اگر چه برای بعضی عادت شده است اما ممکن است برای سرنشن ها ایجاد خطر کند اینجاست که استفاده از یک سیستم ترمز کمکی بسیار عاقلانه به نظر می رشد
این سیستم دارای یک حسگر مسافت سنج است که به پدال ترمز متصل شده و در مواقعی که راننده ترمز ناگهانی و پرقدرت می گیرد با اعمال فشار بیشتر بر پدال خودرو در کمترین مسافت خودرو متوقف شود

در مواقعی که سیستم تشخیص دهد راننده در گرفتن ترمز تعلل می کند، سیستم ترمز کمکی به طور خودکار و هوشمندانه و بدون دخالت راننده برای جلوگیری از برخورد و یا حفظ تعادل خودرو در جاده به ترمز گیری اقدام میکند

سیستم ترمز گیری کمکی خودرو
معرفیی سیستم ترمز گیری کمکی خودرو
سیستم ترمز گیری کمکی