سیستم دید در شب

سیستم دید در شب (Night Vision)

سیستم دید در شب (Night Vision)

مهندسین برای افزایش ایمنی خودروها سیتم دید در شب را ابداع کردند. برای این منظور باید حتما در خودروها دوربین های مادون قرمز نصب شود که البته با توجه به قیمت گران این نوع دوربین ها، فقط این سیستم در خودروهای لوکس مورد استفاده قرار می گیرد.
دوربین های مادون قرمز تصاویر اجسامی (انسان و یا حیوان) که بسیار دورتر از شعاع نور چراغ خودرو هستند را به راننده نمایش می دهند.

دید در شب Night Vision
دید در شب سیستم ایمنی خودرو