ایمنی در سفر قسمت دوم

نکات ایمنی در سفر

نکات ایمنی در سفر

قسمت دوم

بازدید روغن موتور و آب رادیاتور
چون میزان و کیفیت آب و روغن در وسیله نقلیه بسیارمهم بوده و جنبه حیاتی دارد بازدید آ نها باید روزانه و قبل از روشن کردن موتور و رانندگی باشد. در صورتی که میزان روغن موتور و یا آب رادیاتور عادی و کامل نباشد باید حتما اندازه آن ها را به میزان استاندارد آن موتور برسانید تا در هنگام رانندگی مشکلی به وجود نیاید. درصورتی که خواص و کیفیت مطلوب روغن موتور از بین رفته باشد و یا آب رادیاتور کثیف شده باشد باید حتما نسبت به تعویض آن ها اقدام شود. فاصله تعویض روغن بستگی به جنس روغن، فیلتر، نحوه و شرایط رانندگی دارد و میزان آن در دفترچه هر خودرو آمده است.

بازدید روغن گیربکس و فرمان
پس از بررسی در صورت کاهش، روغن مخصوص گیربکس و فرمان به میزان استاندارد آن خودرو اضافه شود و در صورتی که خواص و کیفیت مطلوب روغن آ نها کاهش یافته باشد حتما روغن تخلیه و با روغن جدید پر شود.

بازدید چرخ ها، فرمان، ترمز، چرا غها و آب باتری
بازدید چرخ ها، میزان باد و کیفیت لاستیک، روان و دقیق بودن فرمان، کارآیی مطلوب ترمزها، وضعیت چراغ ها، تنظیم نور پایین و بالای چراغ های جلو و کیفیت و کمیت آب باتری باید هر روز قبل از رانندگی انجام شود تا اگر ایرادی دیده شد هرچه سریع تر رفع شود.

بازدید فیلتر هوا و صافی بنزین
فیلتر هوا و صافی بنزین پس از مدت زمان و کارکرد معینی کثیف شده و کارآیی خود را از دست می دهد؛ در حالت عادی فیلتر هوا باید حداکثر هر پنج هزار کیلومتر تعویض و یا تمیز شود و صافی بنزین هر ۲۰ هزار کیلومتر تعویض گردد تا بازدهی موتور مطلوب باشد.

بازدید شمع ها
در صورت کثیف بودن و یا تنظیم نبودن شمع ها نسبت به تمیز و تنظیم کردن اقدام شود و اگر خراب بود تعویض گردد.

بازدید لنت ترمز
بازدید از لنت ترمز حداکثر پس از طی مسافت ۲۰ هزار کیلومتر انجام و در صورت تمام شدن لنت نسبت به تعویض آن اقدام شود.

بازدید برف پاک کن، مخزن آب و شیشه شوی
این بازدیدها باید حداکثر هر ماه یک بار انجام شود تا کارآیی لازم را مواقع مورد نیاز داشته باشند. درصورت کاهش آب مخزن، آن را پر کرده و برای بهتر تمیز شدن شیشه دو تا پنج قطره مایع ظرف شویی به داخل مخزن اضافه کنید یا در صورت امکان از مایع مخصوص مخزن شیشه شوی قابل تهیه از فروشگاه های مجاز استفاده شود.

بازدید کابل های اتصال باتری
این بازدیدها حداکثر هر ماه یک بار انجام و در صورت پاره یا زخمی و سولفاته شدن آن ها به سرعت نسبت به تعمیر و یا تعوی ضشان اقدام شود تا باعث اتصالی سیم ها و حریق نشود.