بازیگر عزیزمان جناب آقای محسن افشانی و مجری گرامی جناب آقای محمد سلوکی

محمد سلوکی و محسن افشانی 2

بازدید بازیگر عزیزمان جناب آقای محسن افشانی و مجری گران قدرمان جناب آقای محمد سلوکی از مجموعه بزرگ شهر خودرو در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰