تحویل خودروی تیوولی به سرکار خانم نسیم ادبی

شهر خودرو میزبان هنرمند محترم سرکار خانم نسیم ادبی 

تحویل خودروی تیوولی به هنرمند محترم سرکار خانم نسیم ادبی در شعبه ی مرکزی مجموعه بزرگ شهر خودرو 
عضویت خانم نسیم ادبی را به خانواده ی بزرگ مشتریان شهر خودرو تبریک عرض می نماییم.

شهر ما شهر خودرو

تحویل خودروی نسیم ادبی
تحویل خودروی نسیم ادبی
تحویل خودروی نسیم ادبی