بازتاب رسانه ای بازدید دکتر فریدون احمدی از مجموعه شهر خودرو

بازتاب رسانه ای بازدید نایب رییس  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دکتر احمدی  از مجموعه بزرگ شهر خودرو

صفحه بازتاب رسانه