تشریف فرمایی جناب آقای دکتر فریدون احمدی

تشریف فرمایی جناب آقای دکتر فریدون احمدی

تشریف فرمایی جناب آقای دکتر فریدون احمدی، نایب رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مقتدر و محبوب زنجان و طارم را به مجموعه بزرگ شهر خودرو گرامی می داریم.