پلاک گذر موقت جایگزین پلاک آزمایش فنی شد

تست خودرودر کشورهای بازارتولید کننده خودرو یکی ازپیش زمینه های صادرات است.تاپیش از ین خودروهای تست با پلاک آزمایش فنی در معابرکشورترددمی کردند اماازابتدای سال جاری پلاک گذر موقت جایگزین پلاک آزمایشی فنی شد.به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور هزینه صدور پلاک گذرموقت تفاوتی با پلاک  آزمایش فنی ندارد امازمان صدور پلاک بسیار کوتاه ترازقبل شده است ضمن آن که تمام دوربین ها قادربه خواندن پلاک گذر موقت هستند موردی که درپلاک آزمایش فنی وجود نداشت.

دوربین ها پلاک گذر موقت را می خوانند

سرهنگ سعید روحی ،رئیس مرکزی شماره گذاری پلیس راهور در گفت و گو باروزنامه«دنیای خودرو» درباره علل جایگزین شدن پلاک گذرموقت به جای پلاک آزمایش فنی گفت:« از قبل پلاکی که باعنوان گذر موقت وجودداشت که برای عبورو تردد موقت خودروها تعریف شده بود.مانیزباتوجه به امکاناتی که داشتیم وهمچنین باتوجه به نیازشرایطی که پلاک آزمایش فنی داشت ازپلاک گذر موقت  برای خودروهای که به طور موقت  وبرای آزمایش وتست درمعابر درون شهری وبرن شهری تردد می کننداستفاده کردیم.»

سرهنگ روحی با اشاره به این که پیش ازاین پلیس راهور شهرستان ها اطلاعاتی  ازشما ره پلاک وتخلفات خودروها نداشتند عنوان کرد: «پلاک های قدیمی  آزمایش فنی در سامانه شماره گذاری ثبت نمی شد وپلیس اطلاعات دقیقی از زمان باقی مانده حق تردد وصاحبان  این خودروها نداشت. ضمن این که دروبین ها پلاک  آزمایشی قدیم را نمی خواند. به همین  دلیل  پلاک  گذر موقت را جایگزین پلاک آزمایش فنی کردیم. »

سرهنگ روحی در مورد مزیت پلاک های گذرموقت عنوان کرد:«دوربین ها قادربه خواندن پلاک های گذر موقت وثبت تخلفات ودرنتیجه ای ن پلاک ها در سامانه شماره گذاری کل کشور قابل پیگیری هستند. ضمن این که اطلاعات خودرو به صورت برخط (آنلاین) برای همه کاربران سراسر کشور قابل دسترسی است . ماموران  نیز به محض مشاهده، متوجه می شوند خودرو برای تردد چقدر زمان  دارد. درحالی که پلاک قبلی، تاریخ مهلت  استفاده ازپلاک رانشان نمی داد.»

پلاک گذر موقت برای چه خودروهایی است؟

وی درمورد شرایط صدورپلاک گذرموقت اظهارکرد: «یکی ازخصوصیات پلاک گذر موقت استفاده برای خودروهای آزمایشی است.این پلاک همچنین به خودروهای افرادخارجی که به طور موقت وارد ایران می شوند وایرانی هایی که مقیم خارج ازکشورهستندوبرای مدت موقت به کشور می آیند،به سرمایه گذارانی که در خارج ازکشور فعالیت دارندوهمچنین به خودروهایی که به صورت موقت برای نمایش تردد می کنند،تعلق می گیرد.»

زمان کمتر باهمان هزنیه قبلی

در فرایندشماره گذاری هیچ تغییری به وجود نیامده است.به گفته سرهنگ روحی خودروی آزمایش درابتدابازدید واطلاعات به بخش فنی مهندسی وشماره گذاری اعلام می شود.اگر درهمان روز پلاک گذر موقت تشخصیص داده شود،نامه ساخت  پلاک صادر می شودوارآنجا که پلاک گذر موقت در انبارها وجود دارد،درهمان روز پلاک  به شخص تعلق می گیرد.در نتیجه این روند سرعت بیشتری به خودگرفته،زیرا روندساخت پلاک ازبین رفته است. این درحالی است که پیش ازاین برای ساخت پلاک آزمایش فنی وارد کننده خودروباید حدود ۲۰ روزمعطل  می ماند.

صدرو پلاک گذر موقت برای تردد۳تا۶ماهه

خودروها با پلاک آزمایش فنی حق تردد۶ ماها وخودروهایی با پلاک گذرموقت حق تردد۳تا۶ماه دارند.رئیس مرکز شماره گذرای پلیس راهور درباره تفاوت مدت زمان حق ترددخودروهابا پلاک آزمایش فنی  وپلاک گذرموقت توضیح داد:«باتوجه به نیازی که فنی مهندسی تعیین می کند شماره گذازی می تواند پلاک گذر موقت ۳یا۶ ماهه صادرکند. ضمن اینکه وزرات صنعت،معدن وتجارت هم دراین مورداعمال نظرمی کندامادراکثرمواردباحداکثر۶ماه زمان حق ترددموافقت می شود.»سرهنگ روحی درانتها با اشاره به اینکه این قانون ازابتدای سال جاری عملیاتی شد،عنوان کرد:«هزینه شماره گذاری واخذاین دو پلاک با یکدیگرهیچ تفاوتی ندارند.»