جلسه مدیران مجموعه شهر خودرو ۹۵/۱۱/۱۳

Untitled-1-Recovered

به گزارش خبرگزاری شهر خودرو ، جلسه ای در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان عزیز با حضور مدیران محترم مجموعه بزرگ شهر خودرو ، برگزار گردید.

شهر ما ، شهر خودرو