آخرین گردهمایی مدیران مجموعه بزرگ شهر خودرو در سال ١٣٩۵

photo_2017-03-18_23-31-18
آخرین گردهمایی مدیران مجموعه بزرگ شهر خودرو در سال ١٣٩۵برای ارائه خدمات نوین در سال ١٣٩۶
با آرزوی سالی خوش برای هموطنان گرامی و تمام شهروندان شهرخودرو
شهر ما, شهر خودرو