آخرین گردهمایی مدیران مجموعه بزرگ شهر خودرو در سال ١٣٩۵

آخرین گردهمایی مدیران مجموعه بزرگ شهر خودرو در سال ١٣٩۵
آخرین گردهمایی مدیران مجموعه بزرگ شهر خودرو در سال ١٣٩۵برای ارائه خدمات نوین در سال ١٣٩۶
با آرزوی سالی خوش برای هموطنان گرامی و تمام شهروندان شهرخودرو
شهر ما, شهر خودرو