فروش اقساطی

مجموعه بزرگ شهر خودرو  برای رفاه حال مشتریان، فروش اقساطی را با شرایط فروش متنوعی  در نظر گرفته است.  

فروش اقساطی و ارائه تسهیلات توسط این مجموعه، با همکاری شرکت های لیزینگی معتبر کشور، مطابق شرایط ذیل صورت خواهد گرفت.

 

فروش اقساطی ۲

همکاری با لیزینگ پارسیان

مدارک مورد نیازشرایط(همکاری با لیزینگ پارسیان)
سقف تسهیلات50درصد قیمت خودرو تا سقف 150 میلیون تومان
وام گیرندهکارمند رسمی ، کارمند پیمانی ، شغل آزاد ، بازنشسته ، خانه دار ، مستمری بگیر و...
نرخ سود21درصد سالیانه
مدت اقساطحداکثر 36 ماهه
نوع دریافت قسطهر 3 ماه یک چک
وثیه ملکیدر صورتی که : تسهیلات مورد درخواست خودرو داخلی بیش از 50
میلیون تومان و خودرو خارجی بیش از
150میلیون تومان
چک یا سفته ضمانت120درصد اصل و فرع تسهیلات
درآمد متقاضی و ضامندرآمد وی 2 برابر مبلغ قسط را پوشش دهد
پرینت حساب متقاضی و ضامن3ماهه / 6 ماهه
سن متقاضی و ضامنحداقل 18- حداکثر 70
سند خودروبنام مشتری و در رهن لیزینگ
وکالت فک پلاکمحضری و توسط مشتری انجام می پذیرد
اعتبارسنجی چک متقاضی و
ضامن
بدون چک برگشتی
محل سکونت ضامنمحدودیتی ندارد
سپرده گذاری_
شغل ضامنکارمند ( کسر از حقوق لازم نیست ) ، شغل آزاد
فروش اقساطی ۱

همکاری با لیزینگ شهر

مدارک مورد نیازشرایط(همکاری با لیزینگ شهر)
سقف تسهیلاتحداکثر 50 درصد قیمت خودروتا سقف 1،000،000،000 ریال
وام گیرندهکارمند رسمی ، کارمند پیمانی ، شغل آزاد ، بازنشسته ، خانه دار ، مستمری بگیر و...
نرخ سود21درصد سالیانه
مدت اقساطحداکثر 36 ماهه
نوع دریافت قسطحداکثر 3 ماه یک چک
چک یا سفته ضمانت120درصد اصل و فرع تسهیلات
درآمد متقاضی و ضامندرآمد وی یک سوم و یا 50 درصد مبلغ قسط را پوشش دهد
پرینت حساب متقاضی و ضامن6 ماهه
سن متقاضی و ضامنحداقل 18- حداکثر 70
سند خودروبنام مشتری و در رهن لیزینگ
وکالت فک پلاکمحضری و توسط مشتری انجام می پذیرد
اعتبارسنجی چک متقاضی و
ضامن
بدون چک برگشتی
محل سکونت ضامنتهران و حومه
سپرده گذاری_
شغل ضامنکارمند ( کسر از حقوق لازم نیست ) ، شغل آزاد