فروش مرحله ای

جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷

90
60
180
120

جدول خدمات کارگزاری نقدی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷

90
60
180
120