فروش مرحله ای

جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷ (ثبت سفارش)

نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکت سود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 18 ماهه
سانتافهفول239540000233,338,211
107793000359310000.280.2289,614,211
17,235,800
9,603,656
7,343,387
توسانفول188850000183,960,596
84982500283275000.280.2270,650,596
13,588,465
7,571,389
5,789,424
سورنتو فول236520000230,396,400
106434000354780000.280.2288,484,400
17,018,500
9,482,578
7,250,805
النترافول146730000142,931,100
66028500220095000.280.2254,893,100
10,557,773
5,882,711
4,498,185
پریوسفول148930000145,074,141
67018500223395000.280.2255,716,141
10,716,071
5,970,913
4,565,628
سوناتافول164000000159,753,973
73800000246000000.280.2261,353,973
11,800,414
6,575,101
5,027,617
اپتیمافول199960000194,782,953
89982000299940000.280.2274,747,096
14,376,358
8,010,397
6,125,109
سراتوفول136580000133,043,888
61461000204870000.280.2253,310,616
10,253,409
5,713,121
4,368,509
جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۶۰ روز

جدول خدمات کارگزاری نقدی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷ (ثبت سفارش)

نام خودروآپشنقیمت خودرو
(قبل از تخفیف)
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله سوم
35روز بعد از ثبت نام
(%30 قیمت خودرو)
مرحله آخر پرداختی
هنگام تحویل خودرو
سود مشارکت سود انصراف
سانتافهفول 239540000231,133,130
1077930007186200051,478,130
0.280.22
توسانفول 188850000182,222,141
849825005665500040,584,641
0.280.22
سورنتو فول 236520000228,219,120
1064340007095600050,829,120
0.280.22
النترافول 146730000141,580,380
660285004401900031,532,880
0.280.22
پریوسفول 148930000143,703,169
670185004467900032,005,669
0.280.22
سوناتافول 164000000158,244,274
738000004920000035,244,274
0.280.22
اپتیما فول 199960000192,942,226
899820005998800042,972,226
0.280.22
سراتوفول 136580000131,786,603
614610004097400029,351,603
0.280.22
جدول خدمات کارگزاری نقدی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۶۰ روز