فروش مرحله ای

جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷ (ثبت سفارش)

نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکتسود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40 ٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 18 ماههاقساط 24 ماهه
سانتافهفول250000000243527397112500000375000000.280.2293527397183157821032698376640516332584
توسانفول21000000020456301494500000315000000.280.227856301415385257867466664378035319371
تویوتا CHRفول240000000233786301108000000360000000.280.228978630117583151991390473574896079281
نیسان JUKEفول13500000013150479560750000202500000.280.22505047959890522557657141385873419595
اسپورتیجفول18500000018021027483250000277500000.280.226921027413553679764196856713974686112
تالیسمانفول20000000019482191890000000300000000.280.227482191814652626826158761312405066067
سورنتوفول260000000253268493117000000390000000.280.2297268493190484131074006379706136585888
النترافول15000000014611643867500000225000000.280.225611643810989469619619045984303799551
پریوسفول15000000014611643867500000225000000.280.225611643810989469619619045984303799551
سوناتافول17500000017046917878750000262500000.280.226546917812821047722888853648354432809
اپتیمافول21000000020456301494500000315000000.280.227856301415385257867466664378035319371
سراتوفول14300000013929767164350000214500000.280.225349767110476627590703543838373622238

جدول خدمات کارگزاری نقدی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷ (ثبت سفارش)

نام خودروآپشنقیمت خودرو
(قبل از تخفیف)
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
35روز بعد از ثبت نام
(%35 قیمت خودرو)
مرحله آخر پرداختی
هنگام تحویل خودرو
سود مشارکتسود انصراف
سانتافهفول25000000024117808211250000087500000411780820.280.22
توسانفول2100000002025895899450000073500000345895890.280.22
تویوتا CHRفول24000000023153095910800000084000000395309590.280.22
نیسان JUKEفول1350000001302361646075000047250000222361640.280.22
اسپورتیجفول1850000001784717818325000064750000304717810.280.22
تالیسمانفول2000000001929424669000000070000000329424660.280.22
سورنتوفول26000000025082520511700000091000000428252050.280.22
النترافول1500000001447068496750000052500000247068490.280.22
پریوسفول1500000001447068496750000052500000247068490.280.22
سوناتافول1750000001688246587875000061250000288246580.280.22
اپتیمافول2100000002025895899450000073500000345895890.280.22
سراتوفول1430000001379538636435000050050000235538630.280.22