فروش مرحله ای

جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷

نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکت سود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 18 ماهه
سانتافهفول239540000233,338,211
107793000359310000.280.2289,614,211
17,235,800
9,603,656
7,343,387
توسانفول188850000183,960,596
84982500283275000.280.2270,650,596
13,588,465
7,571,389
5,789,424
سورنتو فول236520000230,396,400
106434000354780000.280.2288,484,400
17,018,500
9,482,578
7,250,805
النترافول146730000142,931,100
66028500220095000.280.2254,893,100
10,557,773
5,882,711
4,498,185
پریوسفول148930000145,074,141
67018500223395000.280.2255,716,141
10,716,071
5,970,913
4,565,628
سوناتافول164000000159,753,973
73800000246000000.280.2261,353,973
11,800,414
6,575,101
5,027,617
اپتیمافول199960000194,782,953
89982000299940000.280.2274,747,096
14,376,358
8,010,397
6,125,109
سراتوفول136580000133,043,888
61461000204870000.280.2253,310,616
10,253,409
5,713,121
4,368,509
جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۶۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکت سود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 18 ماهه
سانتافهفول239540000229,617,138
107793000359310000.280.2285,893,138
16,520,113
9,204,881
7,038,465
توسانفول188850000181,026,953
84982500283275000.280.2267,716,953
13,024,227
7,257,000
5,549,028
سورنتو فول236520000226,722,240
106434000354780000.280.2284,810,240
16,311,836
9,088,831
6,949,728
النترافول146730000140,651,760
66028500220095000.280.225261376010,119,380
5,638,441
4,311,405
پریوسفول148930000142,760,626
67018500223395000.280.2253,402,626
10,271,105
5,722,981
4,376,048
سوناتافول164000000157,206,356
73800000246000000.280.2258,806,356
11,310,423
6,302,081
4,818,854
اپتیمافول199960000191,676,725
89982000299940000.280.2271,700,725
13,790,440
7,683,928
5,875,476
سراتوفول136580000130,922,220
61461000204870000.280.2248,974,220
9,419,375
5,248,404
4,013,165
اسپورتیجفول185420000177,739,040
83439000278130000.280.2266,487,040
12,787,674
7,125,194
5,448,244
جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۹۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکت سود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 18 ماهه
سانتافهفول239540000226,309,517
107793000359310000.280.2282,585,517
15,883,948
8,850,415
6,767,424
توسانفول188850000178,419,271
84982500283275000.280.2265,109,271
12,522,683
6,977,544
5,335,343
سورنتو فول236520000223,456,320
106434000354780000.280.2281,544,320
15,683,691
8,738,833
6,682,104
النترافول146730000138,625,680
66028500220095000.280.2250,587,680
16,246,001
9,052,148
6,921,679
پریوسفول148930000140,704,168
67018500223395000.280.2251,346,168
16,246,001
9,052,148
6,921,679
سوناتافول164000000154,941,808
73800000246000000.280.2256,541,808
16,246,001
9,052,148
6,921,679
اپتیمافول199960000188,915,634
89982000299940000.280.2268,939,634
13,259,390
7,388,031
5,649,220
سراتوفول136580000129,036,294
61461000204870000.280.2247,088,294
9,056,648
5,046,295
3,858,624
اسپورتیجفول185420000175,178,720
83439000278130000.280.2263,926,720
16,246,001
9,052,148
6,921,679
جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۱۲۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
همزمان با تحویل خودرو
(%15 قیمت خودرو)
سود مشارکت سود انصرافمبلغ باقی مانده ( 40٪ قیمت خودرو)اقساط 6 ماهه اقساط 12 ماهه اقساط 18 ماهه
سانتافهفول 239540000219,694,275
107793000359310000.280.2275,970,275

14,611,616
8,141,481
6,225,342
توسانفول 188850000173,203,907
84982500283275000.280.2259,893,907
11,519,595
6,418,630
4,907,973
سورنتو فول 236520000216,924,480
106434000354780000.280.2275,012,480
14,427,400
8,038,837
6,146,856
النترافول 146730000134,573,520
66028500220095000.280.2246,535,520
8,950,332
4,987,057
3,813,327
پریوسفول 148930000136,591,252
67018500223395000.280.2247,233,252
9,084,529
5,061,830
3,870,503
سوناتافول 164000000150,412,712
73800000246000000.280.2252,012,712
10,003,778
5,574,029
4,262,153
اپتیمافول 199960000183,393,451
89982000299940000.280.2263,417,451
12,197,290
6,796,237
5,196,708
سراتوفول 136580000125,264,441
61461000204870000.280.2243,316,441
8,331,195
4,642,079
3,549,542
اسپورتیجفول 185420000170,058,080
83439000278130000.280.2258,806,080
11,310,369
6,302,052
4,818,832
جدول خدمات کارگزاری اقساطی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۱۸۰ روز کاری

جدول خدمات کارگزاری نقدی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۷

نام خودروآپشنقیمت خودرو
(قبل از تخفیف)
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله سوم
35روز بعد از ثبت نام
(%30 قیمت خودرو)
مرحله آخر پرداختی
هنگام تحویل خودرو
سود مشارکت سود انصراف
سانتافهفول 239540000231,133,130
1077930007186200051,478,130
0.280.22
توسانفول 188850000182,222,141
849825005665500040,584,641
0.280.22
سورنتو فول 236520000228,219,120
1064340007095600050,829,120
0.280.22
النترافول 146730000141,580,380
660285004401900031,532,880
0.280.22
پریوسفول 148930000143,703,169
670185004467900032,005,669
0.280.22
سوناتافول 164000000158,244,274
738000004920000035,244,274
0.280.22
اپتیما فول 199960000192,942,226
899820005998800042,972,226
0.280.22
سراتوفول 136580000131,786,603
614610004097400029,351,603
0.280.22
جدول خدمات کارگزاری نقدی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۶۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
60 روز بعد از ثبت نام
(%35 قیمت خودرو)
مرحله آخر پرداختی
هنگام تحویل خودرو
سود مشارکت سود انصراف
سانتافهفول 239540000225,758,247
1077930008383900034,126,247
0.280.22
توسانفول 188850000177,984,658
849825006609750026,904,658
0.280.22
سورنتو فول 236520000222,912,000
1064340008278200033,696,000
0.280.22
النترافول 146730000138,288,000
660285005135550020,904,000
0.280.22
پریوسفول 148930000140,361,425
670185005212550021,217,425
0.280.22
سوناتافول 164000000154,564,384
738000005740000023,364,384
0.280.22
اپتیما فول 199960000188,455,452
899820006998600028,487,452
0.280.22
سراتوفول 136580000128,721,973
614610004780300019,457,973
0.280.22
اسپورتیجفول 185420000174,752,000
834390006489700026,416,000
0.280.22
جدول خدمات کارگزاری نقدی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۹۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم
80 روز بعد ازثبت نام
(35% قیمت خودرو)
مرحله اخر پرداختی
(هنگام تحویل خودرو)
سود مشارکت سود انصراف
سانتافهفول 239540000221,164,329
1077930008383900029,532,329
0.280.22
توسانفول 188850000174,362,877
849825006609750023,282,877
0.280.22
سورنتو فول 236520000218,376,000
1064340008278200029,160,000
0.280.22
النترافول 146730000135,474,000
660285005135550018,090,000
0.280.22
پریوسفول 148930000137,505,233
670185005212550018,361,233
0.280.22
سوناتافول 164000000151,419,178
738000005740000020,219,178
0.280.22
اپتیمافول 199960000184,620,603
899820006998600024,652,603
0.280.22
سراتوفول 136580000126,102,630
614610004780300016,838,630
0.280.22
اسپورتیجفول 185420000171,196,000
834390006489700022,860,000
0.280.22
جدول خدمات کارگزاری نقدی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۱۲۰ روز کاری
نام خودروآپشنقیمت تمام شده
(قبل از تخفیف )
قیمت
فروش مرحله ای
پیش پرداخت مرحله اول
(%45قیمت خودرو)
پرداختی مرحله دوم 120 روز بعد از ثبت نام
35٪ قیمت خودرو)
پرداختی مرحله آخرسود مشارکت سود انصراف
سانتافهفول 239540000211,976,493
1077930008383900020,344,493
0.280.22
توسانفول 188850000167,119,315
849825006609750016,039,315
0.280.22
سورنتو فول 236520000209,304,000
1064340008278200020,088,000
0.280.22
النترافول 146730000129,846,000
660285005135550012,462,000
0.280.22
پریوسفول 148930000131,792,849
670185005212550012,648,849
0.280.22
سوناتافول 164000000145,128,767
738000005740000013,928,767
0.280.22
اپتیمافول 199960000176,950,904
899820006998600016,982,904
0.280.22
سراتوفول 136580000120,863,945
614610004780300011,599,945
0.280.22
اسپورتیجفول 185420000164,084,000
834390006489700015,748,000
0.280.22
جدول خدمات کارگزاری نقدی خودرو های وارداتی مدل ۲۰۱۷ -۱۸۰ روز کاری